Главная Контакты Поиск Интересное Архивы Доп. материалы


Забыли пароль?
Вы не зарегистрированы. Регистрация
GISMETEO: рПЗПДБ РП З.хТБМШУЛ
Главная
Проведении закупки на услуги по оценки стоимости недвижимого имущества Версия для печати Отправить на e-mail
Написал Отдел маркетинга   
22.05.2019

АО «Западно-Казахстанская РЭК» объявляет о проведении закупок способом запроса ценовых предложений на услуги по оценки стоимости недвижимого имущества Административного здания, производственного служебного корпуса расположенных по адресу г. Уральск, пр. Евразия, 181 выделенная сумма 100 000 тенге без учета НДС.

Срок оказания услуг  – 15 календарных дней. Место оказания услуг: г. Уральск. пр. Евразия, 181

Потенциальный поставщик вместе с ценовым предложением предоставляет документ разрешающий осуществлять деятельность по оценке имущества.

Срок действия отчета об оценки рыночной стоимости недвижимого имущества дается на один календарный год.

Порядок оплаты – по факту поставки не позднее 45 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи.
Общая стоимость должна включать в себя помимо стоимости товара расходы на уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также иные расходы потенциального поставщика, включаемых им в цену предлагаемого товара.
Потенциальный поставщик вправе представить только одно ценовое предложение, внесение изменений и (или) дополнений в которое не допускается.
Ценовое предложение должно включать:
-наименование, юридический и фактический адрес ( для юр. лица) БИН/ИИН и банковские реквизиты;
- номер патента и удостоверения личности (паспорта) фамилия, имя, отчество , место жительства (для физического лица) БИН/ИИН и банковские реквизиты;
- наименование, характеристики и количество оказываемых услуг; 
- цена за услугу с указанием сведений о включенных в нее расходах.
Ценовое предложение представляется организатору государственных закупок в запечатанном конверте по адресу: г. Уральск проспект Евразия,181 кабинет 207 - отдел закупок.

Потенциальный поставщик запечатывает ценовое предложение в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика (с целью возврата ценового предложения на участие в запросе ценовых предложений невскрытым, если оно будет объявлено «опоздавшим»), полное наименование и почтовый адрес заказчика, наименование   закупок способом запроса ценовых предложений, а также текст следующего содержания: «ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ по  _________________  ДЛЯ АО «ЗАПАДНО - КАЗАХСТАНСКАЯ РЭК» и «НЕ ВСКРЫВАТЬ  до ___ч __________ 2019 г.»».
Срок начала предоставления конвертов с ценовыми предложениями:
«23» мая2019 г. (08:30 -17:00 часов, обед 13:00 -14:00)
Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями «29» мая 2019 г. (08:30 -17:00 часов, обед 13:00 -14:00).
Проект договора о государственных закупках должен быть подписан потенциальным поставщиком, предложившим наименьшее ценовое предложение в течение пяти рабочих дней со дня предоставления ему Организатором закупок подписанного проекта договора о закупках.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону : 8 7112 54-01-77, 54-37-99.

 

«Батыс Қазақстан ТЭК» АҚ  Орал қаласы, Евразия даңғылы, 181 мекенжайында орналасқан әкімшілік ғимаратының, өндірістік қызметтік корпусының жылжымайтын мүлігінің құнын бағалау қызметіне баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алуды өткізетінін хабарлайды, бөлінген сома ҚҚС-сыз 100 000 теңге.

Қызмет көрсету мерзімі-15 күнтізбелік күн. Қызмет көрсету орны: Орал қаласы. Еуразия даңғылы, 181.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысымен бірге мүлікті бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға рұқсат беретін құжатты ұсынады.

Жылжымайтын мүліктің нарықтық құнын бағалау туралы есептің қолданылу мерзімі бір күнтізбелік жылға беріледі.

Төлем тәртібі-жеткізу фактісі бойынша Тараптар қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күннен бастап  45 күнтізбелік күннен кешіктірмей.

Жалпы құн тауардың құнынан басқа салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуге арналған шығыстарды, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің ұсынылатын тауардың бағасына енгізетін өзге де шығыстарын қамтуға тиіс.

Әлеуетті өнім беруші бір ғана баға ұсынысын беруге құқылы, оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге жол берілмейді.

Баға ұсынысы қамтуы тиіс:

- атауы, заңды және нақты мекенжайы ( заңды тұлғалар үшін) тұлға) БСН / ЖСН және банктік деректемелері;

- Тегі, Аты, Әкесінің аты, тұрғылықты жері (жеке тұлға үшін) БСН / ЖСН және банктік деректемелері;

- көрсетілетін қызметтердің атауы, сипаттамасы және Саны;

- қызметке енгізілген шығыстар туралы мәліметтерді көрсете отырып, баға.

Баға ұсынысы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға мөр басылған конвертте мына мекен - жай бойынша беріледі: Орал қаласы,Еуразия даңғылы, 181, 207 кабинет-сатып алу бөлімі.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын конвертке желімдейді, оның беткі жағында әлеуетті өнім берушінің толық атауы мен почталық мекен-жайы (егер ол "кешікті" деп жарияланса, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алудың ашылмай қайтару мақсатында), Тапсырыс берушінің толық атауы мен почталық мекен-жайы, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алудың атауы, сондай-ақ мынадай мазмұндағы мәтін көрсетілуге тиіс: "баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу бойынша баға _________________ «Батыс Қазақстан ТЭК»  АҚ және  ___ _ _ _ _ _ _ _ _ сағ. дейін ашпаңыз __________ 2019 ескерту.

Баға ұсыныстары бар конверттерді ұсынудың басталу мерзімі:

«23» мамыр   2019 ж. (10: 00 -17: 00 сағат, түскі үзіліс 13:00 -14:00)

Баға ұсыныстары бар конверттерді ұсынудың аяқталу мерзімі  «29»  мамыр 2019 ж. (10:00 -17:00, Түскі үзіліс 13:00 -14:00).

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына ең төмен баға ұсынысын берген әлеуетті өнім беруші оған сатып алуды ұйымдастырушы қол қойылған сатып алу туралы шарттың жобасын берген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қол қоюға тиіс.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады : 8 7112 54-01-77, 54-37-99.

 Проект договор на услуги 19 г

 


Документацию скачали:


Дата ВремяКто скачал
27/05/201915:53:50ТОО "Оценка собственности г. Атырау"
30/05/201914:20:25ТОО "Оценка собственности"
 
< Пред.   След. >
contact search