Главная Контакты Поиск Интересное Архивы Доп. материалы Тех. условия


Забыли пароль?
Вы не зарегистрированы. Регистрация

Приложение для отслеживания качества атмосферного воздуха на всей территории Казахстана.

Android:
Android

iOS
iOS

GISMETEO: Погода по г.Уральск

Главная
Повторное проведение закупки на услуги по перезарядке и освидетельствованию огнетушителей Версия для печати Отправить на e-mail
Написал Отдел маркетинга   
09.09.2020
АО «Западно-Казахстанская РЭК» объявляет о проведении повторных закупок способом запроса ценовых предложенийна услуги: по перезарядке и освидетельствованию огнетушителей (согласно Приложения № 1,2),выделенная сумма 500 000 тенге без учета НДС.

Срок оказания услуг –по заявке в течение 2020 года.

Порядок оплаты – по факту поставки не позднее 45 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи.
Общая стоимость должна включать в себя помимо стоимости товара расходы на уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также иные расходы потенциального поставщика, включаемых им в цену предлагаемого товара.
Потенциальный поставщик вправе представить только одно ценовое предложение, внесение изменений и (или) дополнений в которое не допускается.
Ценовое предложение должно включать:
-наименование, юридический и фактический адрес ( для юр. лица) БИН/ИИН и банковские реквизиты;
- номер патента и удостоверения личности (паспорта) фамилия, имя, отчество , место жительства (для физического лица) БИН/ИИН и банковские реквизиты;
- наименование, характеристики и количество оказываемых услуг; 
- цена за услугу с указанием сведений о включенных в нее расходах.
Ценовое предложение представляется организатору государственных закупок в запечатанном конверте по адресу: г. Уральск проспект Евразия,181 кабинет 207 - отдел закупок.

Потенциальный поставщик запечатывает ценовое предложение в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика (с целью возврата ценового предложения на участие в запросе ценовых предложений невскрытым, если оно будет объявлено «опоздавшим»), полное наименование и почтовый адрес заказчика, наименование   закупок способом запроса ценовых предложений, а также текст следующего содержания:«ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ по  _________________  ДЛЯ АО «ЗАПАДНО - КАЗАХСТАНСКАЯ РЭК» и «НЕ ВСКРЫВАТЬ  до ___ч __________ 2020 г.»».
Срок начала предоставления конвертов с ценовыми предложениями:
«10»  сентября  2020 г. (08:30 -17:00 часов, обед 13:00 -14:00)
Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями «16»  сентября 2020 г. (08:30 -17:00 часов, обед 13:00 -14:00).
Проект договора о государственных закупках должен быть подписан потенциальным поставщиком, предложившим наименьшее ценовое предложение в течение пяти рабочих дней со дня предоставления ему Организатором закупок подписанного проекта договора о закупках.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 7112 54-01-77, 54-37-99.

«Батыс Қазақстан ТЭК» АҚ баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен қайта сатып алуды өткізу туралы хабарлайды: өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау және куәландыру бойынша (№1,2 қосымшаға сәйкес),бөлінген сома ҚҚС-сыз 500 000 теңге.

Қызметтерді көрсету мерзімі-өтінім бойынша 2020 жыл ішінде

Төлем тәртібі-жеткізу фактісі бойыншаТараптар қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күннен бастап 45 күнтізбелік күннен кешіктірмей.

Жалпы құнтау ардың құнынан басқасалық және бюджет кетөленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуге арналған шығыстарды, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің ұсынылатынтауардыңбағасынаенгізетінөзге де шығыстарынқамтуға тиіс.

Әлеуеттіөнімберушібірғанабағаұсынысынберугеқұқылы, оғанөзгерістержәне (немесе) толықтыруларенгізугежолберілмейді.

Бағаұсынысықамтуытиіс:

- атауы, заңдыжәненақтымекенжайы( заңдытұлғалар үшін) БСН / ЖСН және банк деректемелері;

- патенттіңжәнежекекуәліктің (паспорттың) нөміріТегі, Аты, Әкесініңаты, тұрғылықтыжері (жекетұлғаүшін) БСН / ЖСН жәнебанктікдеректемелері;

- көрсетілетінқызметтердіңатауы, сипаттамасыжәне Саны;

- қызметкеенгізілгеншығыстартуралымәліметтердікөрсетеотырып, баға.

Бағаұсынысымемлекеттіксатыпалудыұйымдастырушығамөрбасылғанконверттемынамекен - жайбойыншаберіледі: Орал қаласы,Еуразия даңғылы, 181, 207 кабинет-сатыпалубөлімі.

Әлеуеттіөнімберушібағаұсынысынконверткежелімдейді, оныңбеткіжағында әлеуетті өнімберушініңтолықатауы мен почталықмекен-жайы (егерол "кешікті" депжарияланса, бағаұсыныстарынсұратутәсіліменсатыпалудыңашылмайқайтарумақсатында), Тапсырысберушініңтолықатауы мен почталықмекен-жайы, бағаұсыныстарынсұратутәсіліменсатыпалудыңатауы, сондай-ақмынадаймазмұндағымәтінкөрсетілугетиіс: "бағаұсыныстарынсұратутәсіліменсатыпалубойыншабаға _________________ "БатысҚазақстан ТЭК" АҚ және " ___ _ _ _ _ _ _ _ _ сағ. дейінашпаңыз __________ 2020 ескерту.

Бағаұсыныстары бар конверттердіұсынудыңбасталумерзімі:

«10» қыркүйек 2020 ж. (08: 30 -17: 00 сағат, түскі үзіліс 13: 00 -14:00)

Бағаұсыныстары бар конверттердіұсынудыңаяқталумерзімі «16» қыркүйек   2020 ж. (08:30 -17:00 сағат, түскі үзіліс 13:00 -14:00).

Мемлекеттіксатыпалутуралышарттыңжобасынаеңтөменбағаұсынысынбергенәлеуеттіөнімберушіоғансатыпалудыұйымдастырушықолқойылғансатыпалутуралышарттыңжобасынбергенкүнненбастап бес жұмыскүніішіндеқолқоюғатиіс.

Қосымшаақпарат пен анықтаманымына телефон арқылыалуғаболады: 8 7112 54-01-77, 54-37-99.

Перечень огнетушителей на перезарядку 2020

Техническая спецификаци на перезарядку огнетушителей 2020

Проект договор на услуги 2020 г


Документацию скачали:


Дата ВремяКто скачал
16/09/202014:23:50ТОО "Өрт Қорғау"
16/09/202015:50:04ТОО "Өрт Қорғау"
18/09/202016:53:56ТОО "Өрт Қорғау"
 
< Пред.   След. >
contact search