Главная Контакты Поиск Интересное Архивы Доп. материалы Тех. условия


Забыли пароль?
Вы не зарегистрированы. Регистрация

Приложение для отслеживания качества атмосферного воздуха на всей территории Казахстана.

Android:
Android

iOS
iOS

GISMETEO: Погода по г.Уральск

Главная
Повторное проведение закупа услуг: поверка средств измерений Версия для печати Отправить на e-mail
Написал Отдел маркетинга   
10.09.2020

АО «Западно-Казахстанская РЭК» объявляет о    проведении повторных закупок способом запроса ценовых предложений на услуги: поверка средств измерений приборов на точность показаний, выделенная сумма  1 200 000 тенге без учета НДС.

Срок оказания услуг  – по заявке Заказчика в течение 10 календарных дней.

Порядок оплаты – по факту поставки не позднее 30 календарных дней с даты подписания Сторонами акта оказанных услуг. 
Общая стоимость должна включать в себя помимо стоимости товара расходы на уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также иные расходы потенциального поставщика, включаемых им в цену предлагаемого товара.
Потенциальный поставщик вправе представить только одно ценовое предложение, внесение изменений и (или) дополнений в которое не допускается.
Ценовое предложение должно включать:
-наименование, юридический и фактический адрес ( для юр. лица) БИН/ИИН и банковские реквизиты;
- номер патента и удостоверения личности (паспорта) фамилия, имя, отчество , место жительства (для физического лица) БИН/ИИН и банковские реквизиты;
- наименование, характеристики и количество оказываемых услуг; 
- цена за услугу с указанием сведений о включенных в нее расходах.
Ценовое предложение представляется организатору государственных закупок в запечатанном конверте по адресу: г. Уральск проспект Евразия,181 кабинет 207 - отдел закупок.  Потенциальный поставщик вместе с ценовым предложением предоставляет нотариально заверенную копию Разрешительного документа на право проведения поверки средств измерений.

Потенциальный поставщик запечатывает ценовое предложение в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика (с целью возврата ценового предложения на участие в запросе ценовых предложений невскрытым, если оно будет объявлено «опоздавшим»), полное наименование и почтовый адрес заказчика, наименование   закупок способом запроса ценовых предложений, а также текст следующего содержания:«ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ по  _________________  ДЛЯ АО «ЗАПАДНО - КАЗАХСТАНСКАЯ РЭК» и «НЕ ВСКРЫВАТЬ  до ___ч __________ 2020 г.»».
Срок начала предоставления конвертов с ценовыми предложениями:
«11»
сентября 2020 г. (08:30 -17:00 часов, обед 13:00 -14:00)
Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями «17» сентября  2020 г. (08:30 -17:00 часов, обед 13:00 -14:00).
Проект договора о   закупках должен быть подписан потенциальным поставщиком, предложившим наименьшее ценовое предложение в течение пяти рабочих дней со дня предоставления ему Организатором закупок подписанного проекта договора о закупках.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону : 8 7112 54-01-77, 54-37-99.

"Батыс Қазақстан ТЭК" АҚ баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен қайта сатып алуды өткізетіндігі туралы хабарлайды: құралдарды өлшеу құралдарын көрсеткіштер дәлдігіне тексеру, бөлінген сома ҚҚС есебінсіз 1 200 000 теңге.

Қызмет көрсету мерзімі-тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде.

Төлем тәртібі-көрсетілген қызметтер актісіне Тараптар қол қойған күннен бастап 30күнтізбелік күннен кешіктірмей жеткізу фактісі бойынша.

Жалпы құн тауардың құнынан басқа салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуге арналған шығыстарды, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің ұсынылатын тауардың бағасына енгізетін өзге де шығыстарын қамтуға тиіс.

Әлеуетті өнім беруші бір ғана баға ұсынысын беруге құқылы, оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге жол берілмейді.

Баға ұсынысы қамтуы тиіс:

- атауы, заңды және нақты мекенжайы ( заңды тұлғалар үшін) БСН / ЖСН және банк деректемелері;

- патенттің және жеке куәліктің (паспорттың) нөмірі Тегі, Аты, Әкесінің аты, тұрғылықты жері (жеке тұлға үшін) БСН / ЖСН және банктік деректемелері;

- көрсетілетін қызметтердің атауы, сипаттамасы және Саны;

- оған енгізілген шығыстар туралы мәліметтерді көрсете отырып, қызмет үшін баға.

Баға ұсынысы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға мөр басылған конвертте мына мекен - жай бойынша беріледі: Орал қаласы,Еуразия даңғылы, 181, 207 кабинет-сатып алу бөлімі.  Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысымен бірге өлшем құралдарына салыстырып тексеру жүргізу құқығына рұқсат беру құжатының нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсынады.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын конвертке желімдейді, оның беткі жағында әлеуетті өнім берушінің толық атауы мен почталық мекен-жайы (егер ол "кешікті" деп жарияланса, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алудың ашылмай қайтару мақсатында), Тапсырыс берушінің толық атауы мен почталық мекен-жайы, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алудың атауы, сондай-ақ мынадай мазмұндағы мәтін көрсетілуге тиіс: "бағаұсыныстарынсұратутәсіліменсатыпалубойыншабаға _________________ «БатысҚазақстан ТЭК» АҚ және « ___ _ _ _ _ _ _ _ _ сағ. дейінашпаңыз __________ 2020 ескерту.

Баға ұсыныстары бар конверттерді ұсынудың басталу мерзімі:

«11» қыркүйек 2020 ж. (08:30 -17: 00 сағат, түскі үзіліс 13:00 -14:00)

Баға ұсыныстары бар конверттерді ұсынудың аяқталу мерзімі «17» қыркүйек 2020 ж. (08:30 -17:00, Түскі үзіліс 13:00 -14:00).

Сатып алу туралы шарттың жобасына сатып алуды ұйымдастырушы қол қойылған сатып алу туралы шарттың жобасын берген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде ең төмен баға ұсынысын берген әлеуетті өнім беруші қол қоюға тиіс.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы телефон арқылы алуға болады: 8 7112 54-01-77, 54-37-99.

перечень поверка средств измерений 2020

Тех спецификация поверка средств измерений 2020 

Проект договор на услуги 2020 г 


Документацию скачали:


Дата ВремяКто скачал
16/06/202010:53:31TOO "ATS Company"
16/09/202015:17:09ЗКФ АО НАЦЭКС
17/09/20208:57:51ЗКФ АО НАЦЭКС
 
< Пред.   След. >
contact search