Главная Контакты Поиск Интересное Архивы Доп. материалы Тех. условия


Забыли пароль?
Вы не зарегистрированы. Регистрация

Приложение для отслеживания качества атмосферного воздуха на всей территории Казахстана.

Android:
Android

iOS
iOS

GISMETEO: Погода по г.Уральск

Главная
Повторное проведение закупа работ по монтажу системы видеонаблюдения ГЭС Версия для печати Отправить на e-mail
Написал Отдел маркетинга   
14.09.2020

АО «Западно-Казахстанская РЭК» объявляет о проведении повторных закупок способом запроса ценовых предложений работ: Монтаж системы видеонаблюдения (согласно тех задания). Стоимость работ составляет 4 800 000 тенге без учета НДС.

Срок выполнения работ – 30 календарных дней.

Порядок оплаты – по факту не позднее 60  календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Общая стоимость должна включать в себя помимо стоимости самих работ расходы на уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также иные расходы потенциального поставщика, включаемых им в цену предлагаемых работ.
Потенциальный поставщик вправе представить только одно ценовое предложение, внесение изменений и (или) дополнений в которое не допускается.
Ценовое предложение должно включать:
- наименование, юридический и фактический адрес ( для юр. лица) РНН и банковские реквизиты;
- номер патента и удостоверения личности (паспорта) фамилия, имя, отчество , место жительства (для физического лица) РНН и банковские реквизиты;
- наименование, характеристики и количество оказываемых услуг; 
- цена за услугу с указанием сведений о включенных в нее расходах.
Ценовое предложение представляется организатору государственных закупок в запечатанном конверте по адресу: г. Уральск проспект Евразия,181 кабинет 207 - отдел закупок.
Потенциальный поставщик запечатывает ценовое предложение в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика (с целью возврата ценового предложения на участие в запросе ценовых предложений невскрытым, если оно будет объявлено «опоздавшим»), полное наименование и почтовый адрес заказчика, наименование   закупок способом запроса ценовых предложений, а также текст следующего содержания: «ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ по  _________________  ДЛЯ АО «ЗАПАДНО - КАЗАХСТАНСКАЯ РЭК» и «НЕ ВСКРЫВАТЬ  до ___ч __________ 2020 г.».
Срок начала предоставления конвертов с ценовыми предложениями:
«15» 
сентября 2020 г. (8:30 -17:00 часов, обед 13:00 -14:00)
Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями «21» сентября 2020 г. (8:30 -17:00 часов, обед 13:00 -14:00).
Проект договора о государственных закупках должен быть подписан потенциальным поставщиком, предложившим наименьшее ценовое предложение в течение пяти рабочих дней со дня предоставления ему Организатором закупок подписанного проекта договора о закупках.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону : 8 7112 54-01-77, 54-37-99.

 "Батыс Қазақстан ТЭК" АҚ баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен жұмыстарды қайта сатып алуды өткізу туралы хабарлайды: Бейнебақылау жүйесін монтаждау (техникалық тапсырмаға сәйкес). Жұмыс құны ҚҚС-сыз 4 800 000 теңгені құрайды.

Жұмыстарды орындау мерзімі-30 күнтізбелік күн.

Төлем тәртібі-факт бойынша орындалған жұмыстар актісіне Тараптар қол қойған күннен бастап 60  күнтізбелік күннен кешіктірмей.

Жалпы құн өзіне жұмыстардың өз құнынан басқа салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуге арналған шығыстарды, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің ұсынылатын жұмыстардың бағасына енгізілетін өзге де шығыстарын қамтуға тиіс.

Әлеуетті өнім беруші бір ғана баға ұсынысын беруге құқылы, оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге жол берілмейді.

Баға ұсынысы қамтуы тиіс:

- атауы, заңды және нақты мекенжайы ( заңды тұлғалар үшін) тұлға) СТН және банктік деректемелері;

- Тегі, Аты, Әкесінің аты, тұрғылықты жері (жеке тұлға үшін) СТН және банктік деректемелері;

- көрсетілетін қызметтердің атауы, сипаттамасы және Саны;

- қызметке енгізілген шығыстар туралы мәліметтерді көрсете отырып, баға.

Баға ұсынысы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға мөр басылған конвертте мына мекен - жай бойынша беріледі : Орал қаласы, Еуразия даңғылы, 181, 207 кабинет-сатып алу бөлімі.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын конвертке желімдейді, оның беткі жағында әлеуетті өнім берушінің толық атауы мен почталық мекен-жайы (егер ол "кешікті" деп жарияланса, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алудың ашылмай қайтару мақсатында), Тапсырыс берушінің толық атауы мен почталық мекен-жайы, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алудың атауы, сондай-ақ мынадай мазмұндағы мәтін көрсетілуге тиіс: "баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу бойынша баға _________________ "Батыс Қазақстан ТЭК" АҚ және " ___ _ _ _ _ _ _ _ _ сағ. дейін ашпаңыз __________ 2020  ескерту.

Баға ұсыныстары бар конверттерді ұсынудың басталу мерзімі:

«15» қыркүйек 2020 ж. (8: 30 -17: 00 сағат, түскі үзіліс 13: 00 -14:00)

Баға ұсыныстары бар конверттерді ұсынудың аяқталу мерзімі «21» қыркүйек 2020 ж. (8:30 -17:00 сағат, түскі үзіліс 13:00 -14:00).

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына ең төмен баға ұсынысын берген әлеуетті өнім беруші оған сатып алуды ұйымдастырушы қол қойылған сатып алу туралы шарттың жобасын берген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қол қоюға тиіс.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады : 8 7112 54-01-77, 54-37-99.

Городская ГЭС монтаж видеонаблюдения каз яз

тех задание монтаж системы видеонаблюдения ГЭС 26.08 

Проект договора на работы 2020 г


Документацию скачали:


Дата ВремяКто скачал
27/08/202013:24:48ИП Снабженец+
16/09/202014:03:45ТОО "Өрт Қорғау"
 
< Пред.   След. >
contact search