Главная Контакты Поиск Интересное Архивы Доп. материалы Тех. условия


Забыли пароль?

Приложение для отслеживания качества атмосферного воздуха на всей территории Казахстана.

Android:
Android

iOS
iOS

GISMETEO: Погода по г.Уральск

Главная
Повторное проведение закупки на материалы для релейной защиты Версия для печати Отправить на e-mail
Написал Отдел маркетинга   
04.12.2020
АО «Западно-Казахстанская РЭК»  объявляет о проведении  повторных закупок способом запроса ценовых предложений на    материалы релейной защиты согласно  (приложение № 1), выделенная сумма 720 000  тенге без учета НДС.
Срок поставки –30 календарных дней. Место поставки: г. Уральск, База (МТО) Район ТЭЦ. Порядок оплаты – по факту поставки не позднее 45 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи. Общая стоимость должна включать в себя помимо стоимости товара расходы на уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также иные расходы потенциального поставщика, включаемых им в цену предлагаемого товара. Потенциальный поставщик вправе представить только одно ценовое предложение, внесение изменений и (или) дополнений в которое не допускается. Ценовое предложение должно включать: -наименование, юридический и фактический адрес ( для юр. лица) БИН/ИИН и банковские реквизиты; - номер патента и удостоверения личности (паспорта) фамилия, имя, отчество , место жительства (для физического лица) БИН/ИИН и банковские реквизиты; - наименование, характеристики и количество оказываемых услуг; - цена за услугу с указанием сведений о включенных в нее расходах. Ценовое предложение представляется организатору государственных закупок в запечатанном конверте по адресу: г. Уральск проспект Абая,181 кабинет 207 - отдел закупок.

Потенциальный поставщик запечатывает ценовое предложение в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика (с целью возврата ценового предложения на участие в запросе ценовых предложений невскрытым, если оно будет объявлено «опоздавшим»), полное наименование и почтовый адрес заказчика, наименование   закупок способом запроса ценовых предложений, а также текст следующего содержания: «ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ по  _________________  ДЛЯ АО «ЗАПАДНО - КАЗАХСТАНСКАЯ РЭК» и «НЕ ВСКРЫВАТЬ  до ___ч __________ 2020 г.»».
Срок начала предоставления конвертов с ценовыми предложениями:
«07» дека
бря 2020 г. (08.30:00 -17:00 часов, обед 13:00 -14:00)
Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями «11» декабря 2020 г. (08:30 -17:00 часов, обед 13:00 -14:00).
Проект договора о государственных закупках должен быть подписан потенциальным поставщиком, предложившим наименьшее ценовое предложение в течение пяти рабочих дней со дня предоставления ему Организатором закупок подписанного проекта договора о закупках.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону : 8 7112 54-01-77, 54-37-99.

 «Батыс Қазақстан ТЭК» релелік қорғаныс материалдары баға ұсынымын сұрау тәсілімен қайта сатып алуды өткізетінін хабарлайды (қосымша № 1), бөлінген сома ҚҚС есебінсіз 720 000 теңге.

Жеткізу мерзімі-30 күнтізбелік күн

Жеткізу орны: Орал қ., база (МТО) ЖЭО ауданы.

Төлем тәртібі-жеткізу фактісі бойынша Тараптар қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күннен бастап  45 күнтізбелік күннен кешіктірмей.

Жалпы құн тауардың құнынан басқа салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуге арналған шығыстарды, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің ұсынылатын тауардың бағасына енгізетін өзге де шығыстарын қамтуға тиіс.

Әлеуетті өнім беруші бір ғана баға ұсынысын беруге құқылы, оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге жол берілмейді.

Баға ұсынысы қамтуы тиіс:

- атауы, заңды және нақты мекенжайы ( заңды тұлғалар үшін) тұлға) БСН / ЖСН және банктік деректемелері;

- Тегі, Аты, Әкесінің аты, тұрғылықты жері (жеке тұлға үшін) БСН / ЖСН және банктік деректемелері;

- көрсетілетін қызметтердің атауы, сипаттамасы және Саны;

- қызметке енгізілген шығыстар туралы мәліметтерді көрсете отырып, баға.

Баға ұсынысы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға мөр басылған конвертте мына мекен - жай бойынша беріледі: Орал қаласы, Абай даңғылы, 181, 207 кабинет-сатып алу бөлімі.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын конвертке желімдейді, оның беткі жағында әлеуетті өнім берушінің толық атауы мен почталық мекен-жайы (егер ол "кешікті" деп жарияланса, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алудың ашылмай қайтару мақсатында), Тапсырыс берушінің толық атауы мен почталық мекен-жайы, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алудың атауы, сондай-ақ мынадай мазмұндағы мәтін көрсетілуге тиіс: "баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу бойынша баға _________________ «Батыс Қазақстан ТЭК» АҚ және " ___ _ _ _ _ _ _ _ _ сағ. дейін ашпаңыз __________ 2020 ескерту.

Баға ұсыныстары бар конверттерді ұсынудың басталу мерзімі:

«07» желтоқсан 2020 ж. (08.30: 00 -17: 00 сағат, түскі үзіліс 13:00 -14:00)

Баға ұсыныстары бар конверттерді ұсынудың аяқталу мерзімі  «11» желтоқсан 2020 ж. (08:30 -17:00, Түскі үзіліс 13:00 -14:00).

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына ең төмен баға ұсынысын берген әлеуетті өнім беруші оған сатып алуды ұйымдастырушы қол қойылған сатып алу туралы шарттың жобасын берген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қол қоюға тиіс.

Перечень материалы для релейной защиты 28.04.2020

 

Проект договора на товар 2020 - 1

Документацию скачали:


Дата ВремяКто скачал
11/05/202011:31:01ИП Оралснабсервис
11/05/202016:40:13ТОО ASKU Energy
20/05/20209:24:40БВБ-Альянс Атырау
20/05/202015:36:39Таврида Электрик Астана
25/05/202015:19:12ТОО ASKU Energy
08/06/202014:44:09ИП Снабженец+
18/08/202017:43:09TOO "ATS Company"
06/10/202017:20:25TOO West NRG
15/10/202010:08:35BUSINESS CONSULTING GROUP KZ
23/10/202013:38:47BUSINESS CONSULTING GROUP KZ
27/10/20208:56:09TOO "ATS Company"
02/11/202015:43:45BUSINESS CONSULTING GROUP KZ
02/11/202015:43:45BUSINESS CONSULTING GROUP KZ
02/11/202015:43:45BUSINESS CONSULTING GROUP KZ
02/11/202015:44:07BUSINESS CONSULTING GROUP KZ
18/11/202015:54:21ТОО "Goldman and Young Distribution"
19/11/202011:10:59TOO "ATS Company"
08/12/202015:13:18BUSINESS CONSULTING GROUP KZ
20/12/202015:13:22ТОО "Goldman and Young Distribution"
 
< Пред.   След. >
contact search