Проведение закупа услуг: освидетельствование грузоподъемных механизмов 2019
Написал Отдел маркетинга   
30.10.2019

АО «Западно-Казахстанская РЭК» объявляет о проведении   закупок способом запроса ценовых предложений на услуги: проведение технического освидетельствования грузоподъемных механизмов, выделенная сумма  2 773 390 тенге без учета НДС.

 

Срок оказания услуг – до 20 ноября 2019 года.

Потенциальный поставщик вместе с ценовым предложением предоставляет нотариально заверенную копию Разрешительного документа на право проведения освидетельствования грузоподъемных механизмовПорядок оплаты – по факту поставки не позднее 60 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи.
Общая стоимость должна включать в себя помимо стоимости товара расходы на уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также иные расходы потенциального поставщика, включаемых им в цену предлагаемого товара.
Потенциальный поставщик вправе представить только одно ценовое предложение, внесение изменений и (или) дополнений в которое не допускается.
Ценовое предложение должно включать:
-наименование, юридический и фактический адрес ( для юр. лица) БИН/ИИН и банковские реквизиты;
- номер патента и удостоверения личности (паспорта) фамилия, имя, отчество , место жительства (для физического лица) БИН/ИИН и банковские реквизиты;
- наименование, характеристики и количество оказываемых услуг; 
- цена за услугу с указанием сведений о включенных в нее расходах.
Ценовое предложение представляется организатору государственных закупок в запечатанном конверте по адресу: г. Уральск проспект Евразия,181 кабинет 207 - отдел закупок.

Потенциальный поставщик запечатывает ценовое предложение в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика (с целью возврата ценового предложения на участие в запросе ценовых предложений невскрытым, если оно будет объявлено «опоздавшим»), полное наименование и почтовый адрес заказчика, наименование   закупок способом запроса ценовых предложений, а также текст следующего содержания:«ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ по _________________  ДЛЯ АО «ЗАПАДНО - КАЗАХСТАНСКАЯ РЭК» и «НЕ ВСКРЫВАТЬ  до ___ч __________ 2019 г.»».
Срок начала предоставления конвертов с ценовыми предложениями:
«31» октября 2019 г. (08:30 -17:00 часов, обед 13:00 -14:00)
Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями «06» ноября 2019 г. (08:30 -17:00 часов, обед 13:00 -14:00).
Проект договора о государственных закупках должен быть подписан потенциальным поставщиком, предложившим наименьшее ценовое предложение в течение пяти рабочих дней со дня предоставления ему Организатором закупок подписанного проекта договора о закупках.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 7112 54-01-77, 54-37-99.

 

 

 

«Батыс Қазақстан ТЭК» АҚ баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен жүк көтергіш механизмдерге техникалық куәландыру жүргізу, бөлінген сома ҚҚС есебінсіз 2 773 390 теңге сатып алуды жүргізетінін хабарлайды.

Қызмет көрсету мерзімі-2019 жылдың 20 қарашасына дейін.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысымен бірге жүк көтергіш тетіктерді куәландыруды жүргізу құқығына рұқсат беру құжатының нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсынады. Төлем тәртібі-жеткізу фактісі бойынша Тараптар қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күннен бастап 60 күнтізбелік күннен кешіктірмей.

Жалпы құн тауардың құнынан басқа салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуге арналған шығыстарды, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің ұсынылатын тауардың бағасына енгізетін өзге де шығыстарын қамтуға тиіс.

Әлеуетті өнім беруші бір ғана баға ұсынысын беруге құқылы, оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге жол берілмейді.

Баға ұсынысы қамтуы тиіс:

- атауы, заңды және нақты мекенжайы ( заңды тұлғалар үшін) БСН / ЖСН және банк деректемелері;

- патенттің және жеке куәліктің (паспорттың) нөмірі Тегі, Аты, Әкесінің аты, тұрғылықты жері (жеке тұлға үшін) БСН / ЖСН және банктік деректемелері;

- көрсетілетін қызметтердің атауы, сипаттамасы және Саны;

- қызметке енгізілген шығыстар туралы мәліметтерді көрсете отырып, баға.

Баға ұсынысы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға мөр басылған конвертте мына мекен - жай бойынша беріледі: Орал қаласы,Еуразия даңғылы, 181, 207 кабинет-сатып алу бөлімі.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын конвертке желімдейді, оның беткі жағында әлеуетті өнім берушінің толық атауы мен почталық мекен-жайы (егер ол "кешікті" деп жарияланса, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алудың ашылмай қайтару мақсатында), Тапсырыс берушінің толық атауы мен почталық мекен-жайы, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алудың атауы, сондай-ақ мынадай мазмұндағы мәтін көрсетілуге тиіс: "баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу бойынша баға _________________ "Батыс Қазақстан АЭК" АҚ және " ___ _ _ _ _ _ _ _ _ сағ. дейін ашпаңыз __________ 2019 ескерту.

Баға ұсыныстары бар конверттерді ұсынудың басталу мерзімі:

"31" қазан 2019 ж. (08: 30 -17: 00 сағат, түскі үзіліс 13: 00 -14:00)

Баға ұсыныстары бар конверттерді ұсынудың аяқталу мерзімі "06" Қараша 2019 ж. (08:30 -17:00, Түскі үзіліс 13:00 -14:00).

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына ең төмен баға ұсынысын берген әлеуетті өнім беруші оған сатып алуды ұйымдастырушы қол қойылған сатып алу туралы шарттың жобасын берген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қол қоюға тиіс.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8 7112 54-01-77, 54-37-99

Перечень для освидетельствования грузо механизмов 2019 

 Проект договор на услуги 2019 г новый  


Документацию скачали:


Дата ВремяКто скачал
31/10/201917:54:58ТОО "Expertus"
31/10/201924:39:24ИП Шакаев Рустам Сагитович
04/11/201919:56:22ТОО "Гормонтажпроект"