Повторное проведение закупок инструменты ГЭС
Написал Отдел маркетинга   
20.11.2019

АО «Западно-Казахстанская РЭК» объявляет о проведении повторных закупок способом запроса ценовых предложений на  инструментов согласно перечня  (приложение № 1) и технической спецификации (приложение № 2),  выделенная сумма –341 200 тенге без учета НДС.

 

Срок поставки – 20 календарных дней.Место поставки: г.Уральск, ул.Жамбыла, 26.

Порядок оплаты – по факту поставки не позднее 45 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи.
Общая стоимость должна включать в себя помимо стоимости товара расходы на уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также иные расходы потенциального поставщика, включаемых им в цену предлагаемого товара.
Потенциальный поставщик вправе представить только одно ценовое предложение, внесение изменений и (или) дополнений в которое не допускается.
Ценовое предложение должно включать:
-наименование, юридический и фактический адрес ( для юр. лица) БИН/ИИН и банковские реквизиты;
- номер патента и удостоверения личности (паспорта) фамилия, имя, отчество , место жительства (для физического лица) БИН/ИИНи банковские реквизиты;
- наименование, характеристики и количество оказываемых услуг; 
- цена за услугу с указанием сведений о включенных в нее расходах.
Ценовое предложение представляется организатору государственных закупок в запечатанном конверте по адресу: г. Уральск проспект Евразия,181 кабинет 207 - отдел закупок.

Потенциальный поставщик запечатывает ценовое предложение в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика (с целью возврата ценового предложения на участие в запросе ценовых предложений невскрытой, если она будет объявлена «опоздавшей»), полное наименование и почтовый адрес заказчика, наименование   закупок способом запроса ценовых предложений, а также текст следующего содержания: «ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ по  _________________  ДЛЯ АО «ЗАПАДНО - КАЗАХСТАНСКАЯ РЭК» и «НЕ ВСКРЫВАТЬ  до ___ч __________ 2019 г.».
Срок начала предоставления конвертов с ценовыми предложениями:
«21» ноября 2019 г. (08:30 -17:00 часов, обед 13:00 -14:00)
Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями «27» ноября  2019 г. (08:30 -17:00 часов, обед 13:00 -14:00).
Проект договора о государственных закупках должен быть подписан потенциальным поставщиком, предложившим наименьшее ценовое предложение в течение пяти рабочих дней со дня предоставления ему Организатором закупок подписанного проекта договора о закупках.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 7112 54-01-77, 54-37-99.

       «Батыс Қазақстан ТЭК» АҚ баға ұсынымын сұрау тәсілімен қайта сатып алуды өткізетіндігі туралы хабарлайды: құрал-саймандар тізбесі (қосымша № 1) және техникалық спецификацияға (қосымша № 2) сәйкес, бөлінген сома ҚҚС есебінсіз -341 200 теңге.

 Жеткізу мерзімі-20 күнтізбелік күн.Жеткізу орны: Орал қ., Жамбыл к-сі, 26.

Төлем тәртібі-жеткізу фактісі бойынша Тараптар қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күннен бастап 45 күнтізбелік күннен кешіктірмей.

Жалпы құн тауардың құнынан басқа салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуге арналған шығыстарды, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің ұсынылатын тауардың бағасына енгізетін өзге де шығыстарын қамтуға тиіс.

Әлеуетті өнім беруші бір ғана баға ұсынысын беруге құқылы, оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге жол берілмейді.

Баға ұсынысы қамтуы тиіс:

- атауы, заңды және нақты мекенжайы ( заңды тұлғалар үшін) БСН / ЖСН және банк деректемелері;

- патенттің және жеке куәліктің (паспорттың) нөмірі Тегі, Аты, Әкесінің аты, тұрғылықты жері (жеке тұлға үшін) БСН / ЖСН банктік деректемелері;

- көрсетілетін қызметтердің атауы, сипаттамасы және Саны;

- қызметке енгізілген шығыстар туралы мәліметтерді көрсете отырып, баға.

Баға ұсынысы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға мөр басылған конвертте мына мекен - жай бойынша беріледі: Орал қаласы,Еуразия даңғылы, 181, 207 кабинет-сатып алу бөлімі.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын конвертке желімдейді, оның беткі жағында әлеуетті өнім берушінің толық атауы мен почталық мекен-жайы (егер ол "кешікті" деп жарияланса, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алудың ашылмай қайтару мақсатында), Тапсырыс берушінің толық атауы мен почталық мекен-жайы, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алудың атауы, сондай-ақ мынадай мазмұндағы мәтін көрсетілуге тиіс: "баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу бойынша баға _________________ "Батыс Қазақстан ТЭК" АҚ және " ___ _ _ _ _ _ _ _ _ сағ. дейін ашпаңыз __________ 2019 ескерту.

Баға ұсыныстары бар конверттерді ұсынудың басталу мерзімі:

«21» қараша 2019 ж. (08: 30 -17: 00 сағат, түскі үзіліс 13: 00 -14:00)

Баға ұсыныстары бар конверттерді ұсынудың аяқталу мерзімі «27» қараша 2019 ж. (08:30 -17:00, Түскі үзіліс 13:00 -14:00).

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына ең төмен баға ұсынысын берген әлеуетті өнім беруші оған сатып алуды ұйымдастырушы қол қойылған сатып алу туралы шарттың жобасын берген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қол қоюға тиіс.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8 7112 54-01-77, 54-37-99.

Перечень инструменты ГЭС 06.06.19

Техническая спецификация инструментов ГЭС 06.06.19

Проект договора товар 2019 45дней 


Документацию скачали:


Дата ВремяКто скачал
11/06/201911:33:10ИП Мендыбаева Ю.Г
11/06/201917:41:16ТОО "ASKU Energy
11/06/201917:41:25ТОО "ASKU Energy
18/06/201922:58:05ИП "Спутник"
19/06/201917:27:17ТОО ASKU Energy
09/07/201910:23:54ИП Мендыбаева Ю.Г
24/07/201914:44:48ТОО Батыс спецавтоматика
18/10/201913:36:44ИП Шакаев Рустам Сагитович
21/11/201913:14:08ТОО Табын ЛТД